Η Πολιτική μας για την Υγεία στο Χώρο Εργασίας

Ο Στόχος μας:

Να προβαίνουμε σε κάθε εύλογη ενέργεια για την πρόληψη ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και την υποστήριξη της γενικής υγείας και ευημερίας των εργαζομένων μας, διασφαλίζοντας έτσι την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων και προδιαγραφών του νόμου 1568/85 για την Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/18-10-85), καθώς και την Πολιτική Επίβλεψης της Υγείας της Johnson & Johnson.

Η πολιτική μας για την Υγεία στο Χώρο Εργασίας εκδηλώνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Ενημερώνουμε ως προς την ικανότητα για εργασία των υποψηφίων ή εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιατρικές εξετάσεις πριν από την πρόσληψη, τοποθέτηση ή επανατοποθέτησή τους, τυχόν αναπηρίες τους, την επίβλεψη της υγείας τους και την διαχείριση της προσέλευσής τους στην εργασία.
  • Διασφαλίζουμε την ακριβή και περιεκτική καταγραφή, καθώς και το απόρρητο των ιατρικών στοιχείων.
  • Συμβουλεύουμε και παραπέμπουμε το προσωπικό, ανάλογα με την περίπτωση, σε Γενικό Παθολόγο, Ιατρό Εργασίας, Οπτικό, Φυσιοθεραπευτή και Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
  • Συμβουλεύουμε τους Διευθυντές και Ομαδάρχες για κάθε πτυχή της Πολιτικής για την Υγεία στο Χώρο Εργασίας.
  • Παρακολουθούμε και παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες, καθώς και τις τάσεις και αιτίες των απουσιών από την εργασία. Παρέχουμε τις κατάλληλες, σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες στους Διευθυντές και Ομαδάρχες που είναι αρμόδιοι για θέματα απουσίας από την εργασία.
  • Προάγουμε έμπρακτα την άριστη υγεία όλων των μελών του προσωπικού μας.
  • Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα επίβλεψης της υγείας στο χώρο εργασίας και υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης.
  • Φροντίζουμε για τα εφόδια, το σχεδιασμό και την εκπαίδευση σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών.