Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας

Ο Στόχος μας:

Να προβαίνουμε σε κάθε εύλογη ενέργεια, προκειμένου η Εταιρεία να καταστεί ηγέτιδα στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς ατυχήματα και ασθένειες, και διασφαλίζοντας την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων και προδιαγραφών του νόμου 1568/85 για την Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (ΦΕΚ 177/Α/18-10-5), καθώς και τα Πρότυπα Αριστείας στους τομείς Υγείας και Ασφάλειας της Johnson & Johnson.

Για τη διατήρηση αυτής της ηγετικής θέσης στους τομείς Υγείας και Ασφάλειας υπογραμμίζουμε τα ακόλουθα:

  • Η Υγεία και η Ασφάλεια συνιστούν ύψιστες αξίες και όλα τα ατυχήματα, ασθένειες και τραυματισμοί μπορούν να προληφθούν με τον εντοπισμό και την εξάλειψη των κινδύνων.
  • Η Αναγνώριση, η Αξιολόγηση και ο Έλεγχος Κινδύνου συγκροτούν το θεμέλιο ενός επιτυχημένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.
  • Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειάς μας βασίζεται στη διαρκή βελτίωση.
  • Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι ευθύνη του καθενός.
  • Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να συμμορφωνόμαστε προς το σύνολο της υφιστάμενης νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια, καθώς και προς τις σχετικές εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες.
  • Η Υγεία και η Ασφάλεια συγκαταλέγονται στις υψηλότερες αξίες μας και αποτελούν βασικό δείκτη οργανωτικής υπεροχής.
  • Αποδίδουμε στην Υγεία και την Ασφάλεια ίση σπουδαιότητα με τις υπόλοιπες επιχειρηματικές μας λειτουργίες.
  • Η εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, η επαγγελματική κατάρτιση και η δημιουργική κριτική θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για την εξασφάλιση ενός Ασφαλούς και Υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Η πολιτική αυτή θα γνωστοποιείται στο σύνολο του προσωπικού, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει γνώση των ατομικών ευθυνών και υποχρεώσεών του, και είναι διαθέσιμη σε όποιον ενδιαφερόμενο τη ζητήσει.