Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Φιλοσοφία μας

Θεωρούμε αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας πρακτικής να εξερευνούμε διαρκώς νέες λύσεις που εξισορροπούν με επιτυχία την οικολογία με την οικονομία. Πιστεύουμε ότι οι υψηλές προδιαγραφές περιβαλλοντικής συμπεριφοράς δεν αποτελούν μόνο υποχρέωση προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και κρίσιμες συνιστώσες για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία της εταιρείας. Πιστεύουμε σε μια ηγεσία που διαπνέεται από αρχές, και προς αυτή την κατεύθυνση προάγουμε την περιβαλλοντική ηθική μεταξύ των μελών της διοίκησης, των εργαζομένων και όποιου άλλου συνδέεται με την εταιρεία μας.

Συμμόρφωση

Τηρούμε αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου δραστηριοποιούμαστε. Η συμμόρφωση προς τη νομοθεσία αποτελεί την ελάχιστη προσδοκία. Αγωνιζόμαστε να εφαρμόσουμε αλλά και να υπερβούμε τις Πρακτικές Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας της Johnson & Johnson, καθώς και να συγκροτήσουμε και να διατηρήσουμε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα.

Πρόληψη της Ρύπανσης

Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι ενταγμένη στα επιχειρηματικά μας σχέδια και αποφάσεις – μεταξύ άλλων, στο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή και την υποστήριξη των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές και τους πελάτες μας να προάγουν την υπεύθυνη χρήση των προϊόντων μας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Εντοπίζουμε και διαχειριζόμαστε σωστά τις περιβαλλοντικά σημαντικές πτυχές της δραστηριότητάς μας, ενώ παράλληλα εφαρμόζουμε και προωθούμε περιβαλλοντικές τεχνολογίες και διαδικασίες αποδοτικές σε σχέση με το κόστος.

Συνεχής Βελτίωση

Θέτουμε στόχους και αξιολογούμε τις επιδόσεις μας. Κρίνουμε τα αποτελέσματα σε σχέση με τις προσδοκίες. Η επίτευξη έργου και η λογοδοσία θεωρούνται ατομική και συλλογική ευθύνη κάθε μέλους του προσωπικού μας. Η καινοτομία και η βελτίωση σηματοδοτούν την επιτυχία μας.

Επικοινωνία

Η Περιβαλλοντική Πολιτική μας γνωστοποιείται στο σύνολο του προσωπικού και είναι διαθέσιμη σε όποιον ενδιαφερόμενο τη ζητήσει. Ενθαρρύνουμε την αναφορά προς τη διοίκηση τυχόν προβληματισμών σε σχέση με περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα στελέχη της οφείλουν να αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα χωρίς αργοπορία.